Themen fir den Debat iwwert d’Wirtschaft ze beräicheren 2018

Themen fir den Debat iwwert d’Wirtschaft ze beräicheren2018-04-20T11:38:59+00:00

D’Joer 2018 ass vum Debat iwwert e qualitatiivt Wuesstem fir Lëtzebuerg gepräägt. Dës Fro ëmfaasst d’Fro vun enger nohalteger Zukunft (Léin, Renten, sozial Sécherheet, Steieren, ëffentlech Finanzen, Landesplanung, administrativ Vereinfachung) an der sozialer Kohesioun (Wunnengsbau, Aarmut, Liewensqualitéit). D‘UEL proposéiert den ephemere Site UEL2018, fir dësen Debat ze strukturéieren an ze dokumentéieren. Ënnert deene verschiddenen Theme fënnt een e Choix vun Artikelen a Stellungnamen, déi ënnerschiddlech Bléckwénkelen illustréieren. Sou kann den interesséierte Lieser sech eng fundéiert Meenung bilden.